Poradenství

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP)

Mgr. Irma Mlynářová

Konzultační hodiny: 

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě

SZŠ Pardubice, kabinet č. 108 v přízemí budovy

tel.: 466 050 256

e-mail: mlynarova@szs.pardubice.cz

 

Náplň činnosti

Školní metodik prevence:

- zpracovává minimální preventivní program (MMP) sociálně patologických jevů (SPJ) ve spolupráci s  

  ostatními vyučujícími,

- podílí se na realizaci MPP a provádí jeho hodnocení,

- podílí se na začlenění prevence do školního vzdělávacího programu,

- poskytuje metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole,

- spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky,

- dle aktuálních požadavků připravuje přednášky pro vyučující, předává informace z oblasti SPJ,

- poskytuje žákům a jejich zástupcům poradenství v otázkách rizikových jevů, případně zajišťuje první

  kontakt s odpovídajícím odborným pracovištěm,

- vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování,

- organizuje zaškolení vybraných žáků na peer aktivisty a koordinuje jejich činnost,

- spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími organizacemi.

 

Primární prevence sociálně patologických jevů je zaměřena na:

a) předcházení rizikových jevů v chování žáků:

- záškoláctví

- šikana, rasismus,xenofobie, vandalismus

- kriminalita, delikvence

- užívání návykových látek (tabák, alkohol,omamné s psychotropní látky) a prevence onemocnění 

  HIV/AIDS a další infekční onemocnění související s užíváním návykových látek

- závislost na politickém a náboženském extrémismu

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

b) rozpoznání a zajištění včasného zásahu zejména v případech:

- domácího násilí

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

- ohrožování mravní výchovy mládeže

- poruch příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)

 

Důležitá kontaktní místa = pomoc pro Vás

1) Pedagogicko psychologická poradna

Speciální pedagog: Mgr. Ivana Němcová

Komzultační hodiny na SZŠ Pardubice, uč. 26 od 13.00 do 15.00 hodin

v těchto termínech: 6.10.2015, 1.11.2015, 15.12.2015, 19.1.2016

V případě zájmu se objednejte vždy prostřednictvím výchovného poradce Mgr. Tupcové (kabinet 009) nebo telefonicky na čísle 466 410 327 u Mgr. Němcové

 

2) Městská policie Pardubice

oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy

Pernerova 443, 530 09 Pardubice

Kontakt: Blanka Holešovská tel. 466 859 228

e-mail:

 

3) Bílý kruh bezpečí, pobočka Pardubice (naproti podniku Kávoviny)

Jana Palacha 324 – objekt č.15

530 02 Pardubice

- pomáhá obětem trestných činů

- každé úterý 17 – 19 hodin, 19 – 20 hodin pouze pro objednané

Kontakt: tel.466 265 264, e-mail:

 

4) Sdružení ACORUS

- domácí násilí, zneužívání

- nonstop linka tel.: 283 892 772

 

5) Laxus o.s., Pardubice

- poskytuje sociální a zdravotní služby pro uživatele drog

- pro mládež ohroženou drogovou závislostí, poradenství pro rodiče

Češkova 2701, tel.: 466 265 729

e-mail:

 

6) Linka AIDS pomoci

- bezplatná nonstop linka , tel.: 800 800 980

Internetová AIDS poradna

e-mail:

 

7) Linka vzkaz domů

- zdarma jen z pevné linky, nonstop provoz

tel.: 800 111 113

 

8) Schránka důvěry

- umístěna v přízemí budovy vedle učebny č. 21

- anonymita je zajištěna

- svůj dotaz opatřete značkou

- odpověď do týdne,v obálce označené Vaší značkou, naleznete v knihovně po levé straně v intimním

  koutku na zdi

- schránka se vybírá v pondělí

kontakt aktuality