Informace pro žáky - pravidla distanční výuky

Pravidla distanční výuky z důvodu mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID - 19

Distanční výuka:

 • Dle školního řádu je žák povinen se účastnit distanční výuky.
 • V případě uzavření školy se distanční formou vzdělávají všichni žáci, v případě nařízené karantény u jednotlivých žáků je distanční výuka z pozice žáka dobrovolná, záleží na dohodě žáka a příslušného vyučujícího, pokud se žák a vyučující dohodnou na distanční formě vzdělávání, pak je tato výuka pro žáka povinná.
 • V případě, že žák nemá možnost používat IT techniku nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Pro žáky, kteří nemají možnost připojení k internetu bude ve škole zavedeno místo k případnému předání úkolů a studijních materiálů v tištěné podobě – tímto místem je recepce školy.

Organizace výuky při distančním vzdělávání

 • Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím modulu Komunikace → Zprávy školního informačního systému Škola online, nebo prostřednictvím školních e-mailů.

Distanční výuka bude probíhat dvěma způsoby

 • Prostřednictvím tzv. on-line (synchronní výuky) nástroji Teams Meet (videokonference), TEAMS (prezentace, on-line testy)
 • Prostřednictvím tzv. off-line (asynchronní výuky) TEAMS (zadané studijní materiály, úkoly, testy a projekty k prostudování/procvičení)
 • Škola online → výuka → úkoly – zde budou zadávány všechny informace k distanční výuce, zejména změny v rozvrhu a úkoly (testy, projekty) na více než jeden den.

Způsob a pravidla hodnocení:

 • Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky vychází z Klasifikačního řádu školy.
 • Ověřování znalostí a vědomostí formou testů probíhá v systému Microsoft Forms a Kahoot.
 • Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Škola online.
 • Pokud žák při off-line výuce neodevzdá úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný

Absence při distanční výuce:

 • Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce on-line je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu, absenci je třeba řádně omluvit.
 • Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými ve školním řádu.

Provoz školní jídelny:

 • nepřerušen
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice