Školní poradenské pracoviště

Cíle školního poradenského pracoviště

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pracovat se všemi subjekty školy i se žáky, kteří mají problémy, a vytvořit širokou základnu preventivní činnosti
 • poskytovat metodickou podporu
 • provádět krizovou intervenci a neodkladná řešení
 • sledovat činnost preventivních programů aktivovaných ve škole
 • zlepšovat podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • umožnit neodkladná řešení problémů spojená se školní docházkou a školním neprospěchem
 • podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobností žáků
 • pracovat průběžně s třídními kolektivy
 • zjišťovat individuální předpoklady pro rozvoj nadání žáků
 • prohloubit spolupráci s poradenskými institucemi
 • pomáhat s profesní orientací žáků, poskytovat informace o možnostech dalšího studia
 • zlepšovat orientaci na trhu práce
 • zajistit informovanost žáků o navazujících službách, jako je úřad práce, Centrum kariérové podpory, Eures atd.
 • pomáhat žákům vytvářet osobní portfolia
 • prezentovat školu na burzách škol a poskytovat informace zájemcům o studium

Činnosti cílené na výchovu žáka

Mají za cíl:

 • posílit duševní odolnost vůči stresu, negativní vlivům
 • schopnost samostatných (správných) rozhodnutí
 • schopnost čelit tlaku tisku, reklamy, médií obecně
 • schopnost navazovat přátelské vztahy
 • schopnost zvládat konflikty
 • schopnost sebeovládání a asertivity
 • schopnost podílet se na tvorbě prostředí
 • schopnost odmítat formy agresivity
 • odpovědnost za vlastní chování
 • pomoc s negativním vztahem k návykovým látkám

Způsoby naplňování cílů

 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizová intervence
 • přednášky, besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami
 • individuální poradenství
 • dotazníková šetření, ankety

 

 

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Jana Tupcová – výchovná poradkyně

Mgr. Irma Mlynářová – metodička prevence

Mgr. Jitka Karbulková– metodička prevence

Mgr. Renata Kubelková – kariérová poradkyně

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice