Ošetřovatel/ka

53-41-H/01 Ošetřovatel

3letý obor zakončený závěrečnou zkouškou
Absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem.

Počet přijímaných uchazečů: 30

Způsob ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 

Profil absolventa
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale kompetence ve všeobecném vzdělání.

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice