Výchovné poradenství

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Jana Tupcová

SZŠ Pardubice, kabinet č. 009

telefon: 466 050 262

e-mail: 

 

 

Náplň činnosti

 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče
 • poskytuje poradenství žákům - cizincům
 • věnuje zvláštní pozornost problémovým žákům, neprospívajícím žákům a žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 • sleduje specifické poruchy učení
 • poskytuje individuální porady studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů
 • metodicky vede ostatní učitele - zprostředkovává nové metody pedagogicko-psychologické diagnostiky a intervence
 • metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • provádí preventivní i diagnostická sociometrická šetření v jednotlivých třídách
 • spolu se školním metodikem prevence se zabývá případnou šikanou ve škole, vede o ní evidenci,
 • zajišťuje pomoc jiných poradenských zařízení, podílí se na nápravě vztahů ve třídě a preventivních opatřeních
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice