Výběrová řízení

Výzva

k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku

malého rozsahu

 

Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

 

SZŠ Pardubice – Oprava sociálního zařízení na DM školy

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:                                    Střední zdravotnická škola Pardubice
Právní forma:                        příspěvková organizace
Sídlo:                                      Průmyslová 395, 530 03 Pardubice
IČ:                                           00498793
Zastoupený:                          Mgr. Monika Máslová, ředitelka školy

 

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je:

Ing. Stanislav Šťastný, vedoucí technicko-ekonomického úseku školy

tel.: 724 652 041

e-mail:

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o výběr zhotovitele na provedení stavebních a instalatérských prací na veřejnou zakázku „SZŠ Pardubice – Oprava sociálního zařízení na DM školy“. Předmětem zakázky jsou bourací práce, přesun hmot, instalatérské a stavební práce včetně pořízení nové zdravotechniky na sociálním zařízení a koupelnách na 6. NP domova mládeže školy.

 

3. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ve formě položkového rozpočtu k ocenění, který specifikuje danou zakázku, je přílohou č. 1 – Soupis prací – položkový rozpočet a příloha č. 2 – SOD. Varianty nabídek nejsou přípustné. Součástí zadávací dokumentace je i návrh kvalifikačních předpokladů (tzv. příloha č. 3 – Čestné prohlášení). Na splnění těchto kvalifikačních předpokladů zadavatel trvá.

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro zaslání cenových nabídek na e-mail školy (), poštou nebo osobní doručení je nejpozději dne 18. 6. 2020 do 10:00 hodin. Způsob podání cenových nabídek: zaslání prostřednictvím e-mailu (), pošty či osobní doručení na adresu školy: Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice.

 

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Je stanovena v délce 60 dní.

 

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Jsou součástí zadávací dokumentace.

 

8. Údaje o hodnotících kritériích

Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

9. Termín zhotovení díla

Je 45 dnů od podepsání smlouvy o dílo ze strany objednavatele.

 

10. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou § 6 a § 38, který je použit přiměřeně. Objednavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

 

V Pardubicích dne 8. 6. 2020

 

Přílohy:

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice