Praktická sestra

53-41-M/03 Praktická sestra

4letý obor zakončený maturitní zkouškou
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Počet přijímaných uchazečů: 90

 

Profil absolventa
Absolvent/absolventka je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu poskytuje ošetřovatelskou péči dospělým, i dětem (s výjimkou novorozenců) a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízení geriatrické péče a v zařízení hospicové a respitní péče.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice