Koleje SZŠ

KOLEJE SZŠ – INFORMACE PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Na Střední zdravotnické škole Pardubice, v ulici Průmyslová 395 je možné souvislé dlouhodobé ubytování (tzv. studentské zvýhodněné ubytování) v délce akademického roku, dále pak střednědobé ubytování v trvání minimálně 30 dnů po sobě jdoucích s termínem zahájení a ukončení ubytování podle individuálního požadavku ubytovaného. Možné je i krátkodobé ubytování na dílčí dny nebo souvislé ubytování v rozsahu kratším než 30 dnů.

Cena ubytování od 1. 1. 2024 je stanovena u dlouhodobého ubytování (studentské zvýhodněné ubytování) dle typu pokoje od 3.210,- Kč do 6.570,- Kč za měsíc / osobu a u standartního od 4.890,- Kč do 7.650,- Kč za měsíc/osobu. Podrobnější informace o cenách za ubytování a typech pokojích jsou uvedeny v dodatku směrnice o ubytování.

Ubytování (dlouhodobé, standartní) se realizuje na základě písemné závazné přihlášky, kterou zasílejte na e-mail: , a to od 2. 6. 2023. Ubytování na kolejích SZŠ Pardubice je poskytováno pouze pro dívky (studentky). Rezervace dlouhodobého a střednědobého ubytování je podmíněna složením rezervační kauce. Úhrada kaucí a částky za ubytování se provádí nově na účet SZŠ č. 115-4118680257/0100. Variabilní symbol pro platbu bude přidělen každému ubytovanému individuálně po přijetí a schválení žádosti.

Jednotlivá lůžka budou obsazována na základě pořadí přijetí žádostí o ubytování až do vyčerpání stanované kapacityPřednostně budou obsazovány kapacity za účelem dlouhodobého ubytování.

Den nástupu na ubytování na kolejích je stanoven na 17. 9. 2023 (neděle) a to od 16:00 hod. do 22:00 hod. V případě jiného termínu sjednání ubytování vždy po dohodě s vedoucím technicko-ekonomického úseku SZŠ. Den nástupu na kolejích je zároveň pevně sjednanou dobou pro počátek ubytování pro studentské zvýhodněné ubytování (nejpozději začátek zimního semestru).

V areálu je v provozu školní jídelna, která umožňuje studentům stravování (obědy a večeře). Cena za stravování je určena směrnicí SKM Univerzity Pardubice. Telefonní spojení na koleje je  466 050 222466 050 211.

 

Kontaktní osoba

Tel.: 466 050 211

e-mail:

 

Kontaktní osoba

Ing. Stanislav Šťastný – vedoucí technicko - ekonomického úseku školy (uzavírání smluv o ubytování)

Tel.: 466 050 216, 724 652 041

e-mail: 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice