Koleje SZŠ

KOLEJE SZŠ – INFORMACE PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Na Střední zdravotnické škole, Pardubice, Průmyslová 395 je možné souvislé dlouhodobé ubytování (tzv. studentské zvýhodněné ubytování) v délce akademického roku, dále pak střednědobé ubytování v trvání minimálně 60 dnů po sobě jdoucích s termínem zahájení a ukončení ubytování podle individuálního požadavku ubytovaného. Možné je i krátkodobé ubytování na dílčí dny nebo souvislé ubytování v rozsahu kratším než 60 dnů.

Cena ubytování je pro akademický rok 2018/2019 stanovena u dlouhodobého ubytování (studentské zvýhodněné ubytování) dle typu pokoje od 2.400,- Kč do 4.350,- Kč za měsíc / osobu a u střednědobého od 3.750,- Kč do 5.400,- Kč za měsíc/osobu. Podrobnější informace o cenách za ubytování a typech pokojích jsou uvedeny ve  směrnice ředitelky školy č. 3/2019 a to v příloze č. 1.

Ubytování (dlouhodobé, střednědobé) se realizuje na základě písemné závazné přihlášky, kterou zasílejte na e-mail: , a to od 6. 6. 2019. Ubytování na kolejích SZŠ Pardubice je poskytováno pouze pro dívky (studentky). Rezervace dlouhodobého a střednědobého ubytování je podmíněna složením rezervační kauce. Úhrada kaucí a částky za ubytování se provádí nově na účet SZŠ č. 115-4118680257/0100. Variabilní symbol pro platbu bude přidělen každému ubytovanému individuálně po přijetí a schválení žádosti.

Jednotlivá lůžka budou obsazována na základě pořadí přijetí žádostí o ubytování až do vyčerpání stanované kapacity. Přednostně budou obsazovány kapacity za účelem dlouhodobého ubytování.

Den nástupu na ubytování na kolejích je stanoven na 15. 9. 2019 (neděle) a to od 16:00 hod. do 22:00 hod. V případě jiného termínu sjednání ubytování vždy po dohodě s vedoucím technicko-ekonomického úseku SZŠ. Den nástupu na kolejích je zároveň pevně sjednanou dobou pro počátek ubytování pro studentské zvýhodněné ubytování (nejpozději začátek zimního semestru).

V areálu je v provozu školní jídelna, která umožňuje studentům stravování (obědy a večeře). Cena za stravování je určena směrnicí SKM Univerzity Pardubice. Telefonní spojení na koleje je  466 050 222466 050 211.

 

Kontaktní osoba

Ivana Beranová (evidence žádostí, informace o ubytování a volných kapacitách)

Tel.: 466 050 210

e-mail:

 

Kontaktní osoba

Ing. Stanislav Šťastný – vedoucí technicko - ekonomického úseku školy (uzavírání smluv o ubytování)

Tel.: 466 050 216, 724 652 041

e-mail:

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice