Ochrana zdraví a provoz Střední zdravotnické školy Pardubice pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku

Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky se řídí těmito principy:

 1. Cesta do školy:
 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • dodržení odstupu 2 metry

 

 1. Příchod ke škole a pohyb před školou:
 • minimalizovat shromažďování žáků před školou
 • dodržování odstupu 2 metry
 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • ve vestibulu školy je umístěn přehled vyučujících a učeben pro konzultace MZ, ZZ – žáci se nebudou ve vestibulu shromažďovat a plynule se přesunou do tříd

 

 1. Vstup do budovy školy:
 • je umožněn pouze žákům
 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, žák bude mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky
 • dodržení odstupu 2 metry
 • žák vyplní a podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zapíše se do knihy příchodů na recepci (vlastní psací potřeba)
 • žáci budou mít přesně vymezené prostory, kde se mohou pohybovat
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy
 • v místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí nebude docházet ke shromažďování žáků

 

 1. V budově školy:
 • přesuny skupiny žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet a dalších společných prostor bude řídit vyučující dané skupiny
 • při přesunech dodržovat odstup 2 metry
 • před opuštěním třídy si žáci nasadí roušku
 • učebny, toalety a chodby jsou vybaveny nádobami s dezinfekcí

 

 1. Ve třídě:
 • při příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce
 • složení skupin stanoví ředitel s ohledem na předměty MZ a ZZ
 • dodržení zásady: jeden žák v lavici, odstup mezi žáky 2 metry
 • žáci si každém konzultačním bloku umyjí a vydezinfikují ruce
 • v každé třídě je nezbytné větrat minimálně 5 minut za hodinu

 

 1. Při podezření na možné příznaky COVID – 19:
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztrátu chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

 

 1. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování:
 • strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají, neberou si ani příbory
 • jídlo vydává pouze kuchyňský personál včetně čistých příborů
 • strávníci dodržují rozestupy 2 metry
 • rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití, do vlastního sáčku
 • před vstupem do jídelny strávník použije dezinfekci

 

 1. Osoby s rizikovými faktory:
 • MZ stanovilo následující rizikové faktory:
 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiále) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze
 4. porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV,…, při protinádorové léčbě a po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně
 5. těžká obezita
 6. farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu nebo náhradu funkce ledvin
 8. onemocnění jater

 

 1. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:
 • do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
 • doporučuje se, aby žák zvážil tyto riziková faktory a sám  rozhodl o prezenční účasti na vzdělávacích aktivitách – na základě těchto informací žák při vstupu do školy podepíše čestné prohlášení, pokud žák dokument nepodepíše, nebude žákovi ve škole osobní účast umožněna

 

4.5. 2020                                                                                            Monika Máslová

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice